สถาปัตยกรรมของระบบ

IFRA IoT เป็นแพลตฟอร์มที่รองรับการเชื่อมต่อได้หลากหลายอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น Rasberry PI, ESP32, Arduno หรืออุปกรณ์จากโรงงาน โดยทั่วไปแล้วถ้าอุปกรณ์ที่ใช้รองรับการเชื่อมต่อตามที่เรากำหนดก็จะสามารถใช้งานได้ทุกอุปกรณ์

การส่งข้อมูลของเราที่รองรับคือ Protocol MQTT, HTTP, OPC UA โดยข้อมูลที่เก็บจากเซนเซอร์จะส่งจากอุปกรณ์ผ่าน Protocol ที่เรารองรับมายังแพลตฟอร์ม จากนั้นสามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามความต้องการ

alt-text

Last updated on by SHINJI