Measurement

Measurement management คือการวัดเพื่อส่งค่าไปยังอุปกรณ์โดยใช้เซ็นเซอร์ และยังสามารถใช้ Actuator เพื่อส่งข้อมูลกลับไปควบคุมอุปกรณ์ปลายทางได้

ขั้นตอนการสร้าง Measurement#

เราสามารถ เพิ่ม Measurement โดยการกดที่ปุ่ม Create Measurement จะแสดงป๊อปอัพ เพื่อที่จะให้เพิ่มข้อมูลของ Measurement ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ โดยเราจะต้องกรอก ข้อมูลดังนี้

 • Measurement Name ใส่ชื่อที่เราต้องการ ในตัวอย่างจะตั้งชื่อ Temp ซึ่งมากจากเซนเซอร์วัดอุณภูมิ
 • Measurement Type คือ ชนิดของ Measurement ที่เชื่อมต่อไว้กับอุปกรณ์ ในตัวอย่างจะเป็น Sensor ที่ใช้วัดสิ่งต่างๆ
  • Sensor เซ็นเซอร์ต่างๆ เช่นใช้ DHT22 ให้เลือกเป็น Sensor
  • Actuator เซ็นเซอร์ที่สามารถส่งกลับข้อมูลเพื่อควบคุมอุปกรณ์ได้
  • New Variable ตั้งค่าตัวแปรใหม่ เพื่อคำนวณค่าใหม่ออกมาจากข้อมูลที่มากจากเซนเซอร์อื่นๆ
 • Measurement Unit คือ หน่วยในการวัดข้อมูล เช่น วัดอุณหภูมิ หน่วยเป็นเซลเซียส

alt-text

การตรวจสอบข้อมูล#

เมื่อเราสร้าง Measurement แล้วเราต้องการเช็คข้อมูลว่าข้อมูลได้ส่งเข้ามาในแพลตฟอร์มหรือไม่เราสามารถทำตามข้อมูลได้ดังนี้

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์และส่งข้อมูลเข้ามายังแพลตฟอร์มจะเห็นสถานะ Online
 2. คลิกเลือกเซนเซอร์ที่ต้องการเช็ค แลัวคลิก Check จะเห็นข้อมูลที่แสดงขึ้นมาเหมือนตัวอย่างด้านล่างนี้ แสดงว่าได้เชื่อมต่ออุปกรณ์และส่งข้อมูลเข้ามาสำเร็จแล้ว

alt-text

Last updated on by SHINJI