Clock

ในขั้นตอนแรกให้สร้าง Dashboard หากสร้างใว้แล้วให้เข้าไปในหน้า Dashboard แล้วคลิก Create Widget จากนั้นเลือก Clock

alt-text

ในขั้นตอนเลือก Data Source ให้เลือกตั้งชื่อ

alt-text

ขั้นตอน Setting สามารถเลือกเวลาเป็น 12 ชั่วโมงหรือ 24 ชั่วโมงได้ และสามารถเลือกสีของ Text ที่จะแสดง

alt-text

เมื่อกำหนดค่าเสร็จแล้วเราจะได้เวลามาเพื่อใว้ดูคู่กับการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนอื่นๆ ได้

alt-text

Last updated on by SHINJI